hhh

                                           CHRIST´S PRAGUE 2012 / 2   Praha je opět okupovaná.Okupanti nepřijedou tentokrát v šedých  tancích s rudými hvězdami jako v srpnu 1968, ale budou mávat prapory s barvami duhy. Aktivisté démonického hnutí sexismu a homosexualismu z mnoha zemí světa i z Izraele. Útok nebude veden jen na lid  Československa, ale na Evropské srdce euroatlantické civilizace,  Prahu.Odtud vystoupením Mistra Jana Husa začal boj dvou světů a  dimenzí: Na jedné straně všemocná instituce a na druhé straně  osobnost jediného člověka, který svůj rozum a své svědomí podřídil v boží bázni Božímu Slovu a samotnému Ježíši Kristu. Muž, který hájil  Pravdu proti všem silným světa. Raději zemřel, než aby tu poznanou Pravdu zradil. Jsme hrdi na tyto Hrdiny.               Silní mají ,,pravdu,, ale Pravda je silnější,,  V.L.     Invaze démonické hrdosti jménem Prague Pride má změnit v školních učebnicích českých školáků hodnotový význam pojmu ,, HRDOST a  HRDINA. A to směrem naruby.Člověk má být hrdý na svou sexuální  svobodu bez zodpovědnosti. Dalším krokem tohoto procesu transformace pojmů v češtině bude hrdost za zločin a perverzitu všeho druhu.  Hrdinové nebudou ti, kteří bojovali dodnes za svobodu svědomí, ale  ti, kteří bojují za svobodu OD svědomí. Tento proces relativizace  morálních pojmů je nejen trestné jednání, ale zločin těžkého  kalibru, protože útočí na základní hodnotový systém národů  stvořených Bohem. Je to čistě démonické.             Tato dvě slova, ( hrdost a hrdina ) která se navzájem  pomiňují  jsou odvozená od slova hrdlo. To byl ochoten ztratit jen  ten, kdo byl ochoten zemřít v boji  v osobní oběti za druhé, za své  děti, a ženu, za své rodiny a národ. Své hrdla například  kladli dne 21.6.1621 na špalek v den staroměstské popravy vůdcové  protihabsburského odboje v boji za svobodu projevu a za svobodu  vyznání. I na ně jsme hrdi.  Postup okupace a invaze bezbožnosti v Praze v těchto dnech. Můžete  si je naleznout pod heslem ,, prague pride 2012,, pod značkou:  program. Vyjímám jen důležité :        Okupace a invaze již začala dnes !!!  Dnes v úterý, 7.8. pořádají organizátoři PP ve spolupráci s  knihovnou Václava Havla debatu s kandidáty na post presidenta na  théma:,,Podoba občanské společnosti a role lidských práv při  formování jejího obsahu,,.Během debaty si aktivisté LGBT komunity (  lobisté homosexualismu ) vytypují jistě pro ně nejvhodnějšího  kandidáta aby byl masmedii preferován občanům ČR. Tuto manipulaci  jim umožňuje nedávno schválený nešťasný a alibistický systém přímé  volby.  Letošní PP se zaměří na zapojení lidí se zdravotním postižením,  slabozraké, nevidomé a imobilní do programu LGBM komunit. Během  festivalu dojde k programům, ve kterých bude těmto občanům nabízen  životní styl homo-komunit. Například v úterý 14.8 v 19 hod v NoD  Gallem pro neslyšící. Pro postižene HIV ve čtvrtek 16.8 v 17 hod v  přednáškovém sále Vladimíra  Festival PP začne v pon 13.8 v 19 h programem ,,Pocta Fredimu  Hischovi - K4 student klub UK Ve 22 hod oficielní zahájení PP Openiny party v ON klubu.  V úterý 14.8. doporučuji seminář na théma ,,Kde končí etika a začíná právo ? ( Americké centrum ) Zde by měli být přítomni teologové a  křesťanští právníci, protože toto jednání je klíčové z hlediska  posunu práv ve světě ve prospěch homo komunit. Morální model  křesťanské civilizace se má relativizovat. Ve středu 15.8 budou pojednávány duchovní dimenze v 17 hod ,, Duchovní cesty gueer lidí ( Klub K4  V 18 hod u Husa na Staromáku  začíná první díl programu s názvem ,, Buzina našich dědů a bab,, v  19 hod Welkome party v klubu Friens čtvrtek 16.8 od 15.30 proběhne representační ,,Busines Forum 20 v  hotelu Hlton Pro veřejnost je rovněž otevřena panelová diskuse, kde  by bylo možno se aktivně zapojit v programu ,, Teplá televize,,  diskuse na théma viditelnosti LGBT ( homosex. osob) v masmediích.  Protože parnerem PP je Česká televize, bude činěn nátlak na to, aby  se v ČT rozšířily programy propagující homostyl, zvl pro mládež.-  Klub 21 V pátek 17.8 je dobrá příležitost pro přirozené navázání kontaktů  evangelistů s homos. při prohlídce Prahy. Sraz je v 10 hod na  Náměstí republiky u Obecního domu. Tuto akci doporučuji anglicky a  německy mluvícím evangelistům. Vhodné materiály jsou: O orloji v  němčině  a  angličtině. v 18 hod u sochy Wondroua pokračuje druhá  akce ,,Buzince našich prarodičů. V 19 hod je duchovní théma: ,,Homoerotika a mystika,, knihkupectví , ,U stepního vlka,, Ve stejnou dobu je možno se zůčastnit veřejně diskuse na théma: ,, genderové stereotipy,, Klub K4 UK Sobota 18.8 v 13 hod Pochod hrdosti, který začíná na Václavském nám  a postupuje od Můstku po Národní na Střelecký ostrov. Demonstrace  proti PP je v 10.30 h před sochou sv Václava, pořádá D.O.S.T. a ve  12 hod je pochod pro rodinu. Ve 14 hod na Střeleckém ostrově PP veletrh a v 15 hd koncert PP. Pro evangelisty doporučujeme opět toto setkání, kde je možno s lidmi  hovořit a pozvat je na večeři, a na druhý den do sborů a církví.  Přineste občerstvení, ovoce, petlahve a misijní materiály. 19 h Prague pride Party ( Volné prostory v rámci Prahy ) 22 boys  párty  Občanská lovárna  a 22 hod noční piknik Charlie na Vyšehradě. Neděle 19.hod Ve 14 hod bohoslužby pro PP v kostele u Martina ve  zdi.  Během rozhovorů je možno pozvat lidi do sborů v Praze. Předem se  domluvte s vedením sborů a farností. Je možno dělat pozvání na oběd  s možností rozhovorů. Poslední příležitost pro evangelisty je v 15  hod  ,, Proud Pioneer - letní edice na Náplavce.  Výběr programů je neúplný, vhodný pro kontakty. Jinak na zmíněném  hesle.  Organizátoři PP  PP je konáno pod záštitou primátora hmP dr Bohuslava Svobodu,  generální partner: švédská firma pro výrobu vodky. Hlavní mediální  partner: ČT další mediální parneři: televize Metropol, iboys.cz   nakluky.cz City Bee Partneři a podporovatelé PP 2012 Vyjímám některé:  centrum současného umění , hotely: Marrinot, Hilton, KLM, dring-cal, Primeros, ambasáda státu Izrael v Praze. atd.  PP podporuje 13 zahraničních ambasád, například USA, Nizozemsko,a  zmíněný Izrael. Ze státních orgánů se proti tomuto zjevnému  vměšování do vnitřních záležitostí našeho státu vyjádřil jen  president ČR Václav Klaus. Doporučuje se obrátit se na příslušné  orgány ( Ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra o vysvětlení )  Křesťanské církve, které ohlásily vystoupení proti PP : Některé  katolické organizace ( D.O.S.T, prolife, mladí demokraté. ) Sbory  protestanské: ruský sbor a ukrajinský sbor v Praze. Z českých  protestanských církví zatím žádný. Další suběkty: Forum angaživaných křesťanů,( FAK ) osobní evangelisté, skupiny  přímluvců a velebitelů ( z různých sborů ) občané a obyvatelé Prahy, kterým není lhostejný osud města a národa.   Doporučujeme reagovat na výzvu k modlitební a postní aktivitě kterou vyhlásil David Loula formou e-mailu.Zájemcům přepošlu.         Václav Lamr  FAK, Praha  +420 774 624 852  Mojmír Kovář, FAK ČRaSR, Morava a Slovensko +421 949 053 966                               

Berďajev: "Učení o pokroku je kultem smrti"

Ladislav Zemánek

     Tento článek se argumentačně opírá o dílo Smysl dějin ruského křesťanského filosofa blízkého existencialismu a personalismu N. A. Berďajeva, který ve výše zmíněném spisu svým způsobem předestírá filosofii dějin. Berďajev se snaží se ukázat smysl a nerozlučnou spjatost filosofie dějin s Bohem a křesťanskou vírou. Pravdou ovšem je, že zůstává myslitelem vskutku osobitým a je dalek teologické dogmatiky a tomistické filosofie. Přesto se domnívám, že některé z jeho myšlenek si zasluhují pozornosti, mohouce si dokonce dělat nárok na pravdivost či alespoň nárok na poukaz směrem, jímž pravda leží. Tématem tohoto textu je idea pokroku a důsledků, které přináší, což nelze srozumitelně vyložit bez nástinu filosofie dějin. Dnes přináleží učení o pokroku především levicovým stranám, které se jím zaštiťují ve svém boji společensko-hospodářském. Svůj počátek má v židovské kultuře, v rámci níž byla konceptem mesiánského završení dějin. Velkým objevem a zásluhou židovstva zůstává pojetí dějin jakožto lineárního vývoje, spějícího od určitého bodu k druhému. Řecký svět nic takového neznal, proto Berďajev konstatuje, že staří Řekové neměli dějiny v pravém slova smyslu, podobně jako kultura indická, která je nanejvýše statická; Řekové běh událostí pojímali cyklicky(snad na základě přírodního cyklu), přičemž se jednotlivé akty opakovaly, krom toho se oddávali vševládné moci osudu, tudíž neznali ani svobodu. To je zcela protikladné křesťanství, potažmo západní civilizaci, která v tomto ohledu navázala na tradici židovskou. Židovské pojetí dějin počítá s příchodem Spasitele, který zde na Zemi nastolí spravedlnost a zajistí člověku blaženost. Proto nemohli přijmout Krista, neboť on byl pravdou smíření, a nenastolil na tomto světě to, co očekávali. Pro dějiny židovského národa je charakteristický právě střet touhy po pozemské spravedlnosti, blaženosti a po individuální nesmrtelnosti. Nikoli náhodou proto Židé původně neměli představu posmrtného života a nesmrtelnosti duše (zde zase křesťanství mohlo navázat na tradici řeckou). Zásadním problémem židovského pojetí byla skutečnost, že nedokázali odhalit spojení nebeských a pozemských dějin, že rozřešení smyslu dějin náleží již „dějinám“ nebeským, jak o nich hovoří Berďajev.

Odtrhne-li se člověk od minulosti, ztratí možnost nahlédnout dějinnost    

Podstatou dějin je dějinnost. Jedná se podle Berďajeva o cosi specifického, realitu zvláštního řádu, zvláštní stupeň bytí, které nelze na nic dále rozkládat. Nahlédnout ji lze toliko v rámci historické tradice a kontinuity, v čemž zcela zásadní úlohu hraje historická paměť. Odtrhne-li se člověk od minulosti, ztratí možnost dějinnost nahlédnout a pak již nemůže objektivně posuzovat smysl vývoje, smysl sebe sama a ztratí svůj základ, neboť vyjádřením vztahu k dějinnosti jsou právě dějiny; ty jsou odrazem vztahu svobodného člověka k Bohu, pročež je v nich skryta hlubina skutečnosti, cesta k lidskému sebepoznání. Dějiny jsou střetáváním svobody a nutnosti, svobody plynoucí od Boha a nutnosti, jíž podléhá předmětný svět. V tomto tvrzení se projevuje značný vliv Kantův a z hlediska tomistické filosofie je velmi problematický, uvědomíme-li si, že v sobě obsahuje ostrý protiklad ducha a hmoty, svobody a nutnosti, přičemž prvotnost a nadřazenost subjektu (lidského!) se projevuje v prvé řadě v tom, že vše předmětné je produktem samotného subjektu, který se zvnějšňováním sebe sama nechá dobrovolně zotročovat a svazovat řádem, který se údajně příčí lidské podstatě. Co už je však diskutabilní méně: základem dějin je svoboda zla. Citujme nyní samotného Berďajeva: „Člověk může prožívat svůj osud [tudíž i dějiny] pouze v případě, že je dítětem Božím a nikoli dítětem světa. Domnívám se, že skutečným nábožensko-metafyzickým předpokladem metafyziky dějin je, že člověk je Božím dítětem, bolestně prožívajícím svůj tragický osud ve světě, tragiku pádu a tragiku růstu, protože v základě této tragiky, u samého jejího zdroje, nalezneme prvotní svobodu, jež byla Božímu dítěti darována a v níž se věrně zračil obraz Stvořitele. Tato svoboda, darovaná člověku jako Božímu dítěti, byla příčinou tragiky jeho osudu, tragiky dějin se všemi zápasy a hrůzami, protože svoboda je bytostně nejen svobodou dobra, nýbrž také svobodou zla. Kdyby svoboda byla pouze svobodou dobra, svobodou Boží, tedy jakýmsi předurčením lidských osudů, pak bychom vůbec nemohli hovořit o dějinách světa. Dějiny světa probíhají na základě svobody dobra i zla, svobodného odpadnutí od zdroje vyššího Božského žití [prvotním hříchem] a svobodného návratu k němu. Tato svoboda zla je také skutečným základem dějin.“ Tato tragédie svobody dobra a zla by však neměla smysl a nebyla by rozřešitelná, pokud by nebylo milosti Boží.
     Jako znamená milost rozřešení individuálního lidského osudu, tak představuje eschatologie řešení smyslu dějin; vývoj bez konce by byl bezsmyslný (a dějiny bez dějinnosti by nebyly dějinami). Velmi důležitou otázkou je zde problematika času. Vycházeje z úvah sv. Augustina, poukazuje Berďajev na to, že pozemský čas se tříští v minulost, přítomnost a budoucnost, kdy přítomnost je neustále pohlcována budoucností a upadá v smrt. Proto je potřebí paměti, neboť minulé zůstává živo jen díky ní, paměť je základem dějin, ontologickým principem dějinnosti; proto je také potřebí spojení věčného a časného, jelikož bez věčného a jeho průlomů do časného (nejvýrazněji životem Kristovým, jenž tvoří dějinný střed) by nemohly mít smyslu. Smysl se naplní v okamžiku, kdy časné vejde do věčného, kdy nedokonalost a nedostatek budou nahrazeny dokonalostí a dostatkem, vše dosud neuskutečnitelné dojde naplnění; to se stane druhým příchodem Kristovým.  

Problematika pokroku    

Dostáváme se nyní konečně k samotné problematice pokroku, k níž vše předešlé směřovalo. Především otázka času, který se tříští a rozpadá, je největší slabinou progresismu. Nemůže totiž nižádným způsobem vyřešit tuto jeho přirozenost, a tak snaha pokrokářů, jejichž cílem je nastolení ideálního stavu společnosti, kdy budou uspokojeny potřeby všech, zlo potlačeno a nastolena jakási globální (či snad kosmická) rovnováha, znamenající snahu vtěsnat do trojrozměrného relativního prostoru absolutno je nejen absurdní, ale představuje hrozbu, která je tím větší, oč usilovněji se snaží o naplnění svých chimér. Nemožno dosáhnout dokonalosti v časnosti dějin; dějiny by byly nesmyslné bez návratu do věčnosti, bez konce, bez transcendentního vyústění: „Smysl je třeba hledat v jejich vyústění mimo rámec dějin, do nad-dějin, a připustit, že do uzavřeného koloběhu dějin mohou vstoupit síly nad-dějinné, že tedy může dojít k nové noumenální nebeské události ve fenomenální pozemskosti – k novému příchodu Krista. Základní ideou, jíž se dobrala metafyzika dějin a jež je zároveň také jejím předpokladem, je idea nevyhnutelného konce dějin.“
     Dejme na úplný závěr samotnému Berďajevovi ještě jednou slovo, aby uzavřel tento skromný příspěvek, jehož cílem bylo poukázat na to, že dnes tak rozšířené učení o pokroku není a nemůže být než kultem smrti: „Pokrok proměňuje každé lidské pokolení, každou lidskou osobnost, každou epochu dějin v prostředek a nástroj ke konečnému cíli – dokonalosti, moci a blaženosti budoucího lidstva, v němž nikdo z nás nebude mít místo. Pozitivní idea pokroku je vnitřně nepřijatelná a nábožensky a morálně nepřípustná, protože její nejvlastnější podstata neumožňuje zbavit život strádání, usmířit tragické protiklady a konflikty v rámci celého lidského rodu, všech lidských pokolení, všech věků a všech lidí, ať už prožívají své bolestné osudy kdykoli. Toto učení s plným vědomím prohlašuje, že ohromné množství, nekonečné zástupy lidských pokolení a nekonečná řada dob a epoch patří smrti a jedinou odplatou jim bude vlastní hrob.“