hhh

Privatizace OKD proběhla v rozporu s tehdy platnými zákony

David Štěpán

Dne 9. května 2012 podalo občanské sdružení Poškození ve spolupráci s politickou stranou Suverenita - Blok Jany Bobošíkové SBB k městskému soudu v Praze žalobu na zrušení rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR Vladimíra Dlouhého č. 208/1990, kterým byl zrušen státní podnik OKD s.p. a jeho majetek byl vložen do akciové společnosti OKD a.s.

Nájemníci někdejších bytů OKD, sdružení v o.s. Poškození, dlouhodobě poukazují na rozpory a nedostatky, které zpochybňují regulérnost privatizace někdejšího státního podniku OKD a jeho bytového fondu. Jejich dlouholeté úsilí podporuje Ing. Jana Bobošíková, kandidátka na prezidentku ČR a předsedkyně Suverenity SBB, už od doby své práce poslankyně Evropského parlamentu. V nedávné době získalo o.s. Poškození nezvratné důkazy o tom, že privatizace OKD proběhla v rozporu s tehdy platnými zákony. Tyto důkazy byly nyní předloženy soudu.

„Vzhledem ke skutečnosti, že i laikovi je z našich důkazů na první pohled jasná nezákonnost privatizace OKD, s napětím očekáváme, jak se k této skutečnosti postaví nezávislá justice právního státu ČR. Myslíme, že v této chvíli nejsme ani schopni docenit rozsah důsledků, které by úspěch naší žaloby znamenal. Bylo by to zemětřesení v nejvyšších vlastnických a mocenských kruzích a prázdné státní kase by to prospělo,“ řekl Zdeněk Pavlíček člen o.s. Poškození a místopředseda Suverenity SBB, a dodal: „Máme také důkazy o tom, že současný vlastník bytů OKD, Bakalova RPG Byty sro, dlouhodobě vědomě účtovala nájemníkům některé poplatky v rozporu se zákonem, a tedy se dá říci, že nájemníky okrádala.“

„Celou kauzu pochybné privatizace bytů OKD a kritickou situaci nájemníků těchto bytů sleduji již mnoho let a jako europoslankyně jsem dvakrát interpelovala v EP v této záležitosti. Snažím se lidem z bytů OKD pomáhat a podporuji jakoukoli snahu, která by mohla napravit nespravedlnost, ke které došlo při privatizaci OKD a zvláště 42 000 bytů OKD,“ řekla Jana Bobošíková, která nedávno poskytla nájemníkům nemalý finanční dar, aby k Evropskému soudnímu dvoru mohli podat žalobu v kauze bytů OKD.

„Kauza bytů OKD a celé privatizace OKD je vedle komand ČEZu dalším velkým tématem, kterým se v Suverenitě intenzivně zabýváme. Takových záležitostí je ale za 22 let modrých i oranžových vlád mnoho. Záleží jen na voličích, jestli se v naší zemi něco změní,“ poznamenal JUDr. Jan Rytíř za žalující.

 

V příloze přikládáme celý text žaloby:

Městský soud v Praze                                                                              
se sídlem na adrese:
120 00 Praha 2, Slezská 9

Žalobce:
POŠKOZENÍ o.s.
se sídlem na adrese:
708 00 Ostrava 8, Jana Ziky 1941
Jednající Františkem Kašíkem, předseda představenstva sdružení

Žalovaný:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
se sídlem na adrese:
110 15 Praha 1, Na Františku 32

Žaloba o zrušení
rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR č. 208/1990
                         
I.

            Dne 29.12.1990 vydal ministr hospodářství ČSFR, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., pod č. j.: 1804/401, rozhodnutí č. 208/1990, kterým podle § 22 písm. b) a § 28 odst. 1 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku a § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, s předchozím souhlasem vlády ČSFR daným usnesením č. 915 ze dne 20.12.1990, zrušil ke dni vzniku akciové společnosti bez likvidace státní podnik Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě a zároveň zřídil ke dni 01.01.1991 akciovou společnost Ostravsko-karvinské doly Ostrava, do které vložil majetek zrušeného státního podniku Ostravsko-karvinské doly.

            Současně v čl. III. odst. 3 písm. g) výše specifikovaného rozhodnutí byla udělena výjimka z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření č. 364/1990 Sb., o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku a jako součást majetku byl do nově vzniklé akciové společnosti převeden i bytový fond OKD, jehož převod je bez výjimky, na níž je odkazováno v § 1 odst. 2 citovaného zákonného opatření, nezákonný. S udělenou výjimkou se podle žalobkyně ale nemohou pojit jakákoli práva a povinnosti, neboť v rozporu se zákonnou dikcí k takovému kroku neexistovaly důvody (§ 1 odst. 2 zákonného opatření č. 364/1990 Sb.), což ale pro tuto žalobu není až tak podstatné.

Důkaz:
Rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR č. 208/1990.

II.

            V r. 2008 vzniklo občanské sdružení POŠKOZENÍ o.s., které sdružuje nájemníky původního bytového fondu zrušeného státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě.

Posláním sdružení je sdružené uplatňování nároků členů sdružení, vyplývajících ze záměrného zmaření zákonného očekávání nabytí vlastnického práva, formou zákonného předkupního práva k tzv. „bytům OKD“.

Nezákonným zrušením státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě bez likvidace, spolu s převedením bytového fondu původního státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě na akciovou společnost, došlo k tomu, že se práva původních nájemníků těchto bytů OKD k těmto bytům stala jen bezobsažnou deklarací, čímž došlo k faktickému zmaření zákonného očekávání nájemníků bytů OKD na nabytí vlastnictví k těmto bytům.

Ze strany bývalých nájemníků bylo a stále je legitimně očekávatelné, že pokud by státní podnik Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě nebyl zrušen bez likvidace a jeho bytový fond nebyl nezákonně převeden do nově založené akciové společnosti (vládou udělená výjimka nebyla odůvodněná ani důvodná, jak tehdejší legislativa striktně požadovala), stát by, jelikož není posláním státu spravovat bytový fond, v souladu s § 14 tehdy účinného zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, převedl vlastnictví k bytům na tehdejší nájemníky „bytů OKD“.

Jedním z mála prostředků, jakými mohou nyní nájemníci „bytů OKD“ dosáhnout naplnění svých legitimních očekávání na nabytí vlastnických práv k jimi užívaným bytům, je zpochybnění samotného aktu zrušení státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě v důsledku nedodržení kogentní zákonné dikce v době vydání sporného rozhodnutí.

Vyslovením neplatnosti napadeného rozhodnutí očekáváme ten efekt, že bytový fond, ke kterému není možno s ohledem na § 125 odst. 1 a § 134 odst. 2 občanského zákoníku, v návaznosti na § 14 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 40/1978 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, vlastnictví nabýt vydržením, se (na rozdíl od ostatního majetku státního podniku, ohledně kterého již zřejmě došlo ke změně vlastníka na základě vydržení) obnoví vlastnictví státu k tomuto bytovému fondu státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě a následně pak dojde k převodu vlastnických práv k bytům na jejich nájemce a uživatele.

Legitimní očekávání nabytí vlastnického práva původních nájemců k bytovému fondu původního státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě, které je nepromlčitelné, osvědčuje naléhavý právní zájem žalobkyně, která takové nájemníky sdružuje za účelem společného dosažení cíle, kterým je v konkrétní rovině napadení sporného rozhodnutí a domožení se vyslovení jeho zrušení pro rozpor se zákonem a v důsledku toho k následnému nabytí vlastnického práva jednotlivých členů sdružení k „bytům OKD“.

Důkaz:
Stanovy POŠKOZENÍ o.s.
Zápis z valné hromady sdružení.

III.

            Podle § 32 písm. 3 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku v tehdy účinném znění, zakladatel mohl do 31. prosince 1990 státní podnik zrušit bez likvidace a hmotný majetek zrušeného podniku jako celek vložit do akciové společnosti, popřípadě jej smluvně převést do vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby.

            Tehdejší ministr hospodářství ČSFR, jako zástupce zakladatele, zrušil státní podnik Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě ke dni vniku akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly Ostrava, ta však vznikla až dne 01. ledna 1991.

Ke dni 01.01.1991 však již nebylo možné realizovat zrušení státního podniku bez likvidace a hmotný majetek zrušeného podniku jako celek vložit do akciové společnosti, neboť zákonem kogentně daná lhůta k takovému kroku den předtím marně uplynula.

IV.

            S ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR bylo vydáno v rozporu se zákonem a zasahuje do ústavně garantovaných vlastnických práv členů navrhovatele, navrhujeme, aby soud vydal tento

r o z s u d e k :

            Rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR, Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., č. 208/1990, vydané dne 29.12.1990 pod č. j.: 1804/401, kterým bylo rozhodnuto podle § 22 písm. b) a § 28 odst. 1 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku a § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, o zrušení bez likvidace státního podniku Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě ke dni vzniku akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly Ostrava a o dalších právech a povinnostech, se zrušuje.

            Dále soud žádáme v důsledku toho, že naše sdružení nevlastní jakýkoli majetek a nedisponuje jakýmikoli, byť bagatelními prostředky, přiznání osvobození od placení soudního poplatku podle § 138 o.s.ř.

V Ostravě dne 9.5.2012