hhh

Jak si představue ODS podporu rodiny a sociální systém

Ivana HAslingerová

V Olomouci proběhla 4. ideová konference ODS pod názvem „Adresné dávky a podpora rodiny“. A k čečmu dospěla? Jak si to naše nejsilnější vládní strana představuje se sociálním systémem, s dávkami na děti, rodičovskými příspěvky, rodičovskou dovolenou, částečnými pracovními úvazky, financováním sociálních služeb a dalšími, pro občany životně důležitými věcmi, o tom všem přinášíme informace v tomto článku, v němž uvádíme 26 hlavních závěrů ideové konfernce:

1) Adresný sociální systém

V prohlubování adresnosti sociálního systému budeme pokračovat. Prosazujeme prohlubování adresného vyplácení sociálních dávek a přenášení podpory rodin s dětmi do daňové oblasti. Je lepší snižovat míru přerozdělování, tedy nechat rodinám nízké daně a tím i více peněz, než jim je vzít a následně vyplácet v dávkách. Jsou tak zvýhodněny ty rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje.

2) Omezení okruhu příjemců přídavků na děti

Navrhujeme omezit okruh osob, které mají nárok na přídavky na děti snížením dosavadního limitu příjmu rodiny podle životního minima. Toto opatření budeme kompenzovat vyšší daňovou slevou na vyživované dítě. Nebráníme se diskusi o úplném zrušení přídavků na děti a jejich nahrazení adekvátní daňovou slevou a bonusem.

3) Chraňme jen skutečně potřebné

Sociální podporu směřujeme především na zdravotně postižené, seniory a rodiče s malými dětmi. Sociální systém musí být efektivní a nastavený tak, aby v maximální možné míře bránil zneužívání sociálních dávek a jejich vyplácení těm, kteří je ve skutečnosti nepotřebují.

4) Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro handicapované děti

Umožníme pobírání částečného rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro zdravotně postižené děti tak, aby se finanční situace těchto rodin nezhoršila proti roku 2011. Podpora rodiny

5) Jednodušší podmínky pro zakládání firemních školek

Prosazujeme alternativní formy péče o děti, které budou vhodné především tam, kde je nedostatek klasických mateřských školek. Firmy, obce a neziskové organizace budou moci zřizovat předškolní zařízení od miniškolek v počtu 4 dětí po školky o velikosti celé třídy za jednodušších hygienických, prostorových a dalších souvisejících podmínek. Náklady na zřízení a provoz si budou moci firmy odepsat z daní.

6) Legální domácí péče o předškoláky za úplatu

Navrhujeme rozšířit možnosti individuální předškolní péče o děti v jeho domácnosti za limitovanou úplatu. Chceme tak umožnit legální rodinné placené hlídání dětí za jasně stanovených podmínek. V současné péči by bylo možné mít nejvýše čtyři děti do 7 let 2 věku, přičemž do tohoto počtu se započítávají i vlastní děti ve věku do 7 let. Zároveň podpoříme služby péče o děti v rámci živnostenského podnikání.

7) Pružná rodičovská

Podporujeme pružnou formu doby čerpání rodičovského příspěvku, která umožňuje opakovaně měnit její délku až do 4 let věku dítěte. Navíc navrhujeme možnost přerušení tohoto čerpání do 5 let věku dítěte.

8) Podpora částečných pracovních úvazků

V České republice je podíl částečných úvazků jeden z nejnižších v Evropské unii. Proto prosazujeme slevy na dani pro zaměstnavatele, kteří budou podporovat zaměstnávání především maminek s dětmi, starších spoluobčanů, studentů nebo zdravotně postižených na částečné pracovní úvazky. Toto opatření povede ke zvýšení zaměstnanosti a snížení výdajů na sociální podporu.

9) Preferujeme dlouhodobou péči v rodinném prostředí

Navrhujeme, aby se v systému dlouhodobé péče rozšířily možnosti, jak zajistit péči o seniora či zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí. Podpoříme širší nabídku odlehčovací a ambulantní péče, která klientům i členům jejich rodiny pomůže zvládnout situace, kdy se neobejdou bez asistence odborníků. Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.

10) Dlouhodobá péče v ústavech jen jako špička pyramidy

Stát musí zajišťovat kvalitní ústavní péči, která člověku umožní důstojný život v malé komunitě. Doposud převládající ústavní péče se však musí stát vrcholem pyramidy dlouhodobé sociální péče, nikoli zůstat její základnou. Proto nepřipustíme, aby se při změně zdravotního systému pouze převedla akutní nemocniční lůžka na lůžka sociální.

11) Nižší počet dětí v ústavech

Ochrana ohrožených dětí u nás nedosahuje úrovně odpovídající vyspělým evropským státům. Podporujeme snížení počtu dětí v ústavech, který je u nás trvale příliš vysoký. Mimo rodinu bude dítě odebráno jen zcela výjimečně. Větší motivací podpoříme zvýšení počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací. Efektivnější a úspornější systém sociálních služeb

12) Jednotná a průhledná pravidla pro financování sociálních služeb

Chceme jasně definovat, za co a komu stát platí v systému sociálních služeb. Kromě parametrů kvality sociální péče stanovíme také jednotkovou cenu, kterou stát vynaloží například za hodinu práce sociálního pracovníka, za lůžkoden péče v ústavech.

13) Dlouhodobé financování sociálních služeb

Navrhneme změnu financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů tak, aby bylo možné plánovat poskytování sociálních služeb na základě výběru a soutěže na nejméně 3 roky, ne z roku na rok. Toto opatření přinese jistotu klientům sociálního systému a pracovníkům v sociálních službách i větší efektivitu a úspory v systému sociálních služeb.

14) Nastavení sociálních služeb podle skutečné potřeby

Budeme prosazovat, aby základní síť sociálních služeb byla nastavena podle skladby obyvatel v jednotlivých lokalitách. Navrhujeme, aby kraje na základě podkladů z obcí vytvářely střednědobé plány sociálních služeb, které budou odpovídat skutečné potřebě. Při prosazování průhledného a stabilního financování sociálních služeb chceme rozvíjet spolupráci krajů a obcí s poskytovateli i klienty sociální péče při tzv. komunitním plánování. Umožníme tím efektivnější systém sociálních služeb v daném regionu podle dlouhodobé poptávky a nabídky.

15) Praktičtí lékaři páteřní sítí posudkových lékařů

Navrhujeme, aby páteřní síť posudkových lékařů tvořili praktičtí lékaři, kteří budou smluvně zajišťovat posudkovou službu při své lékařské praxi. To je cesta, jak lékařskou posudkovou službu zefektivnit a zároveň zabránit šikaně žadatelů ze strany některých posudkových lékařů. Posudky musí být zajištěny bezodkladně podle správních lhůt. Nemůže-li žadatel navštívit posudkového lékaře, má být jeho postižení posouzeno v jeho přirozeném prostředí. Stop zneužívání sociálních dávek

16) Exekuce životního minima

Chceme pokračovat ve zpřísňování sankcí pro neplatiče. Dávky životního minima budou chronickým neplatičům exekuovány. Dnes dochází k tomu, že se mnozí schovávají za sociální dávky a nepodléhají exekucím ve správních sankcích. V takových případech jim zůstane jen existenční minimum. Je možné uvažovat o exekuovatelnosti dalších sociálních dávek.

17) Zastropování doplatku na bydlení

V současné době dochází ke zneužívání doplatku na bydlení především majiteli některých ubytoven a dalších objektů, kteří svým klientům nastavují několikanásobně vyšší nájemné, neodpovídající kvalitě a velikosti bydlení. Budeme proto prosazovat, aby byl doplatek na bydlení v těchto typech ubytování zastropován tak, aby jeho výše odpovídala ceně nájemného obvyklého v daném místě.

18) Nulová tolerance ke skrytému záškoláctví

Nebudeme tolerovat skryté záškoláctví, kdy některé rodiny neposílají děti do školy a vystavují jim neopodstatněné omluvenky. Pro rodiče pobírající dávky v hmotné nouzi zavedeme povinnost předložit škole řádnou omluvenku od lékaře. Při kumulaci neomluvených absencí během jednoho pololetí navrhujeme následné pozastavení výplaty rodičovského příspěvku a dávek v hmotné nouzi po dobu až 6 měsíců.

19) Tvrdá penalizace práce načerno

Podporujeme všechny kroky, které omezí práci načerno, jak domácích, tak zahraničních pracovníků. Firmě, která opakovaně a v masovém měřítku zaměstnává pracovníky nelegálně a připravuje tak stát o odvody, může být kromě miliónových pokut ukončena 4 možnost podnikání. Chceme také otevřít diskusi o dlouhodobém zákazu podnikání všem členům statutárních orgánů takovýchto firem.

20) Důsledná kontrola výplaty dávek pěstounské péče

Častým problémem je zneužívání dávek vyplácených v rámci pěstounské péče. Některé rodiny, které žijí z dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, našly způsob, jak si těmito dávkami rozšířit své příjmy. Prarodiče požádají, aby jim byla dána do pěstounské péče jejich vlastní vnoučata, ačkoliv fakticky o děti dál pečují rodiče, nebo všechny tři generace žijí ve společné domácnosti. Proto navrhujeme, aby se výrazně zpřísnilo prověření žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče u podobných případů. Podpora zaměstnanosti

21) Podporujeme aktivitu nezaměstnaných

Budeme nadále prosazovat taková opatření, která umožní nezaměstnaným opustit bludný kruh, ve kterém postupně ztrácí svou kvalifikaci i motivaci pracovat. Podpoříme širší spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi umožňujícími výkon veřejné služby, která je především prvním aktivním krokem pro získání zaměstnání.

22) Prostupné zaměstnávání usnadní návrat do pracovního procesu

Navrhujeme prohloubení systému prostupného zaměstnávání tím, že na veřejnou službu navážeme veřejně prospěšné práce a podporovaná pracovní místa, a to na limitovanou dobu. Nezaměstnaní tak získají odrazový můstek pro nástup do reálného zaměstnání.

23) Podpora sociálního podnikání

Navrhujeme legislativně upravit sociální podnikání, které je především v západních zemích standardním a fungujícím způsobem, jak podporovat zaměstnávání sociálně slabých společenských skupin. Sociálně podnikající firmy mají mít výrazně omezený přístup k státním finančním subvencím, naopak standardem je jejich veřejná podpora formou zadávání zakázek od veřejných institucí. Sociální bydlení

24) Sociální bydlení mají nabízet obce i soukromí vlastníci

Za účinnou podporu sociálního bydlení nepovažujeme pouze nekoordinovanou obecní výstavbu sociálních nájemních bytů. Naopak budeme prosazovat, aby se do nabídky sociálního bydlení mohli kromě obcí ve větší míře zapojit i soukromí vlastníci, kteří získají potřebné garance ve formě komerčního pojištění.

25) Vícestupňové prostupné sociální bydlení

Navrhujeme zavést několikastupňový model sociálního bydlení formou nového typu sociální služby nebo nájemního bydlení ve formě bytů zvláštního určení. Využití této formy dočasného bydlení bude podmíněno a podporováno intenzivní sociální prací 5 s uživateli cílené na změnu jejich chování a vypěstování potřebných dovedností umožňujících maximální soběstačnost.

26) Pomoc ve formě sociálního bydlení nesmí být zneužitelná

Vymezíme jasnou definici jednotlivých typů sociálního bydlení (noclehárna, azylové bydlení, tréninkové bydlení, sociální byt) a přesně stanovíme, pro koho jsou jednotlivé typy sociálního bydlení určeny a jaké podmínky musí jeho uživatelé splnit. Přesné vymezení podmínek sociálního bydlení zamezí například spekulantům v ubytovnách zneužívat veřejnou podporu.