hhh


Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka byl jmenován kardinálem

Aleš Pištora

Papež Benedikt XVI. předal v sobotu 18. února 2012 během zasedání konzistoře kardinálů pražskému arcibiskupovi jmenovací dekret kardinálem. Jeho součástí byl také název titulární baziliky, kterou pražský arcibiskup jako nový kardinál obdržel. Stal se jí kostel sv. Marcelina a Petra v Římě. Titulární bazilika je jedním z atributů kardinála. Tato tradice odkazuje k původnímu významu této hodnosti. Kardinálové totiž původně byli faráři největších římských kostelů. Později se tak označovali kněží 25 římských titulů, tzn. hlavních míst kultu srovnatelných s dnešními farnostmi, na které se papež jako biskup Říma obracel v různých záležitostech. Podle dávné tradice je proto každému z kardinálů přidělován jeden z římských chrámů, tzv. titulární kostel, jako výraz příslušnosti k římskému kléru.

Kostel sv. Marcelina a Petra stojí nedaleko Lateránu na křižovatce via Merulana a Labicana. Zasvěcen je dvěma mučedníkům, jejichž jména jsou známá z římského kánonu, sv. Marcelinovi a Petrovi. Legenda vypráví o knězi Marcelinovi a exorcistovi Petrovi jako o neohrožených svědcích víry, kteří byli za císaře Diokleciána společně uvrženi do vězení. I během věznění byl jejich život příkladem pro ostatní křesťany. Svým jednáním obraceli pohany na víru a křesťany povzbuzovali ke statečnosti. Marcelinus a Petrus zemřeli mučednickou smrtí na místě zvaném Selva Nera (Černý les). Křesťané přenesli jejich ostatky do katakomb na via Labicana a císař Konstantin postavil nad jejich hrobem baziliku a mauzoleum pro svou matku sv. Helenu.

První kostel na místě stávajícího chrámu sv. Marcelina a Petra v blízkosti hrobu obou světců vybudoval papež Siricius ve 4. století. Ke kostelu náležel hospic, který se stal centrem poutníků. Bazilika sama patřila mezi prastaré tituly a podle zápisu ze synody papeže Symmacha v roce 499 nesla jméno „titulus Nicodemi“. V 8. století by kostel zničen, ovšem v roce 1256 byl na jeho místě vystavěn kostel nový, kam byly z rozhodnutí papeže Alexandra IV. přeneseny ostatky světců. Kostel prošel zásadní neoklasicistní přestavbou za Klementa XI. v roce 1751, která mu dala půdorys řeckého kříže.

Upřímně panu arcibiskupovi blahopřejeme!