hhh

 
 OECD chválí naší vládu  

Ivana Haslingerová

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vypracovala hlavní doporučení a závěry Ekonomického přehledu České republiky za rok 2011. Přestože se stále dočítáme v médiích jak jsme nic neudělali s korupcí, jak jsme na tom špatně s vypisováním veřejných zakázek, se spoluprací s odborníky, se zdravotnickou reformou a jedním slovem se vším, OECD vládu chválí. A zatímco mnohým okolním zemím se snižují úvěrové ratingy nebo se o snížení vážně jedná, agentura Standard and Poor’s dokonce v srpnu zvýšila úvěrový rating ČR o dva stupně na AA-. Vládě jde tedy vytknout to, že ona sama se neumí dobře presentovat a namísto, aby hovořila o výsledcích a vysvětlovala veřejnosti co vše dělá, tak se stále jen presentuje hádkami a osočováním svých ministrůmezi sebou. Je to škoda, protože když občané nemají informace, vede to ke zbytečným demonstracím a otrávenosti. Vláda nemůže počítat s tím, že si občané prostudují vše o její práci jako odborníci z OECD. Uvádím proto alespoň já hlavní body, které jsou ve zprávě OECD uvedeny. Snad spraví některým škarohlídům alespoň trochu náladu:

Podle OECD by bez konsolidace v letech 2010 a 2011 zůstal deficit nad úrovní 5 % HDP a vedl by ke zhoršení dynamiky dluhu. Deficit v roce 2010 ale činil 4,8 % HDP, což byl lepší výsledek než původní záměr, a to především díky nižším nákladům na dluhovou službu a administrativním výdajům. Ukazatele kapitálové přiměřenosti i likvidity jsou i nadále uspokojivé a nedávné zátěžové testy provedené ČNB potvrdily odolnost vůči silným negativním šokům. OECD si všímá, že agentura Standard and Poor’s v srpnu zvýšila úvěrový rating ČR o dva stupně na AA- (což pomohlo snížit výše zmíněné náklady na dluhovou službu).

Průhlednější veřejné zakázky

Podle OECD novela stávajícího zákona o veřejných zakázkách navrhuje významné změny – především snížení limitů pro výběrová řízení, nové organizační postupy a zvýšení transparentnosti celého procesu. Tyto plány by měly být implementovány co nejdříve, a to společně s návrhy na zavedení centralizace státních nákupů. Pokrok při implementaci Protikorupční strategie může hrát důležitou roli při zvyšování efektivity veřejných zakázek, což by potenciálně vedlo k rozsáhlým úsporám.

Reforma zdravotnictví

Analýza OECD poukazuje na značný potenciál ČR ve zlepšení střední délky života zlepšením zdravotní péče. Systém zdravotní péče podle hodnocení funguje celkem dobře, avšak stále existuje prostor pro zlepšení. Jde například o snížení nadbytečných kapacit zejména v nemocnicích, zavedení systému úhrad DRG a digitalizace dokumentace. Generická preskripce a pozitivní seznamy léčiv by měly přinést úspory v oblasti rostoucích výdajů na léky. OECD oceňuje, že ČR plánuje vyloučit některé nadstandardní služby z balíčků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Strategie konkurenceschopnosti

Tato strategie dle OECD nabízí komplexní přístup ke strukturálním reformám se zapojením celé státní správy. Jednotlivé oblasti Strategie korespondují s mnoha doporučeními OECD z posledních let.

Reforma důchodů

OECD potvrzuje obecně dobrý směr změn v důchodovém systému, zároveň ale zdůrazňuje důležitost zajištění adekvátního financování transformace systému. Dle názoru OECD dřívější zvýšení zákonem stanoveného důchodového věku, změny valorizace a další změny zásadně vylepšují udržitelnost veřejného systému a posilují vazbu mezi dávkami a odvody. Zvyšování důchodového věku navíc zachová konstantní očekávanou střední délku dožití při odchodu do důchodu na úrovni 20 let i po roce 2030.

Flexibilní pracovní trh

Podle OECD došlo v poslední době ke zlepšením, která zlepšují flexibilitu ekonomického prostředí. Oceňuje zvýšení flexibility trhu práce a postupný přesun ze zdanění práce na zdanění spotřeby.

Spolupráce s odborníky

Jako chvályhodnou praxi označuje OECD projednávání otázek strukturálních politik vlády s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). NERV podle OECD přišel s mnoha hospodářsko-politickými podklady, které se zabývají různými aspekty české ekonomiky a byly využity pro důležitá politická rozhodnutí vlády, zároveň stimulovaly širší veřejnou diskusi.

Podrobné informace o Ekonomickém přehledu ČR 2011: http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34569_49017713_1_1_1_1,00.html