hhh

Forenzní audit na MVČR probíhá zcela v souladu se zákonem

Pavel Novák

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi v hospodaření příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra se vedení Ministerstva vnitra rozhodlo provést forenzní audit v Zařízení služeb Ministerstva vnitra, na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru a na Policejním prezidiu. Audit provádí společnost Ernst & Young Audit, která zvítězila ve výběrovém řízení. Vedení Ministerstva vnitra informovalo vedení Policie ČR, Generálního ředitelství HZS ČR a Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra o této skutečnosti a o tom, jaké dokumenty mají být auditorům poskytnuty. Auditoři se zaměří na prověření hospodaření a nakládání s majetkem v období od 1. ledna 2008 do 30. června 2010. Po prvotní odmítavé reakci PČR a HZS ČR byly požadavky na předání informací konzultovány s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten ministerstvu vnitra jednoznačně potvrdil, že požadavky jsou zcela v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000. Dle pokynu ministra vnitra budou předány osobní údaje zaměstnanců ve smyslu zákona 101/2000, nikoliv „citlivé údaje“, jak je definuje tento zákon.

Navíc údaje nebudou poskytovány plošně o všech zaměstnancích. Budou se  týkat pouze osob, které v rámci své pracovní činnosti přicházely v auditovaném období do kontaktu s veřejnými zakázkami. Standardním postupem v odhalování podvodů a korupce, dle manuálu ACFE (Association of Certified Fraud Examiners),  je prověrka osobních vazeb zaměstnanců a dodavatelů prověřované instituce s cílem odhalit případné korupční a jiné nelegální vazby pomocí využití části osobních dat těchto zaměstnanců. 

Forenzní audit bude u všech výše uvedených složek zahrnovat: