Vytisknout tuto stránku

Alláh islámu není totožný s Trojjediným Bohem křesťanů! Doporučený

V současné době probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazuje USA spolu s Vatikánem. Pseudopapež František  vyhlásil 6. 9. 2015 likvidační program křesťanství i evropské civilizace. Požaduje, aby v celé Evropě byla do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo přijata tzv. muslimská rodina. Toto je zrada víry a nekompetentní zasahování do suverenity jednotlivých evropských států. Ovocem Františkova „milosrdenství“ má být celoplošná islamizace Evropy prostřednictvích suicidních katolíků.

Na sněmu v Konstantinopoli byl v roce 1180 přijat článek prohlašující, že Alláh není Bohem Bible. Sněm ustanovil, že všichni muslimové, kteří by chtěli přijmout křesťanskou víru, musí před přijetím svátosti křtu vykonat obřad odřeknutí se Alláha a jeho proroka Mohameda. Tato praxe byla realizována i v pravoslavné církvi v Rusku, kde žily muslimské menšiny.

Apologety křesťanské víry proti islámu

Apologety křesťanské víry proti islámu byli na Východě např.: sv. Jan Damašský, Bartoloměj z Edessy, konstantinopolský patriarcha Gennadios; na Západě: sv. Tomáš Akvinský, opat Petr z Cluny, Raimundus Lullus, dominikánský mnich Richard, , Juan de Torquemada.

Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých, a to historicky a reálně. Jeho vzkříšení je největším důkazem, že vše, co v evangeliu řekl, je pravda. Vzkříšení Ježíše Krista je zároveň důkazem Jeho Božství. On přijetím naší lidské přirozenosti skrze Přesvatou Bohorodičku a Ducha svatého zjevil tajemství svaté Trojice: Bůh je jeden, a existuje ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý.

Hereze o lživé totožnosti Alláha a Trojjediného Boha byla nepřímo vyhlášena na II. vatikánském koncilu deklarací Nostra aetate (1965). Sami muslimové ale tuto herezi popírají.

Pokud by zde byla jednota, pak by nebyl dán v Koránu příkaz, aby muslimové zabíjeli jinověrce a především „lidi Smlouvy“, to je židy a křesťany. Proto Bůh křesťanů a v islámu Alláh jsou dvě diametrálně rozdílné bytosti.

Bible svědčí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce.“ Proto pravdiví katolíci a pravoslavní nikdy neztotožňují křesťanského Boha Otce s Alláhem, který si žádá krvavé vyhlazení všech křesťanů. Konkrétně jim rituálně odřezávají hlavy a přitom se modlí k Alláhovi. Toto připomíná přinášení lidských obětí v pohanství.

Současní heretici s tzv. duchem ekumenismu a mezináboženského dialogu klamou prosté věřící takzvanými modlitbami za mír a různými gesty. Jan Pavel II. líbá Korán a modlí se s pohany, kteří „obětují démonům“ (1Kor 10,20).

Je třeba vědět, že Alláh islámu není totožný s Trojjediným Bohem křesťanů! 

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr,+ Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 Doněck – Praha, 5.10.2015

Číst 9146 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)