VIDEO ZPRÁVY

 ********************
 

Bez operací srdečních arytmií v Neužilově centru na Homolce hrozí zbytečná, náhlá a jistá smrt Doporučený

Profesor Neužil představuje  unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační ablace srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se díky tomuto přístroji snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a  je umožněn lepší jeho kontakt s chybnou tkání, kterou musí  v srdci vypálením odstranit. Profesor Neužil představuje unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační ablace srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se díky tomuto přístroji snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a je umožněn lepší jeho kontakt s chybnou tkání, kterou musí v srdci vypálením odstranit.

I když se  podle zpráv v médiích zdá, že největší zdravotní pohromou lidstva je koronavirová chřipka a ke zdraví národa stačí zásobit naše zdravotnictví rouškami, dovoluji si kacířsky připomenout, že v naší republice umírá 49 procent mužů a 55 procent žen na prozaické a neinfekční srdeční choroby, které jsou zejména v druhé polovině života velkým postrachem všech občanů. Je sice velmi potěšitelné, že v naší malé zemičce existují dvě opravdu mimořádná kardiologická centra na světové úrovni, ale pokud jde o prostory, tak bohužel doslova praskají ve švech. Ano hovořím o dlouhodobě známém IKEMU, kde se lékaři kromě běžných srdečních operací zabývají zejména problematikou transplantací srdcí a o Kardiologickém centru v Nemocnici Na Homolce, které se od roku 2007 vyprofilovalo tak, že doslova udává směr světové kardiologii v léčbě nebezpečného skrytého zabijáku - srdečních arytmií. K jeho zakladateli, primáři prof. MUDr. Petru Neužilovi, CSc., FESC, se v současné době jezdí učit největší světové kardiologické kapacity. Není divu, že byl oceněn nezávislými světovými odborníky  jako nejlepší z nich. (Nezvyklý mezinárodní titul FESC za jeho jménem znamená zkratku Fellow of European Society of Cardiologyje udělován nezávislými světovými odborníky v kardiologii nejlepšímu z nich v daném roce. Nejde tedy jen o formální běžný titul, ale o ocenění odborné způsobilosti nejlepšímu světovému kardiologovi, na základě dosažení jeho světové vědecké a publikační úrovně.)

  
Každý, kdo navštíví pracoviště profesora Neužila, zjistí, že je toto ocenění zasloužené. Během 13 let se pod jeho vedením vyprofilovalo na pracoviště, kde se používají ty nejnovější světové technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Není výjimkou, že se tam setká s japonskými, americkými a dalšími profesory, kteří se  chodí učit pod jeho vedením pracovat s unikátními přístroji a provádějí pod jeho vedením operace.
Pomocí katetrizační jednotky CGCI (Catheter Guidance Control and Imaging System) dokáží tamní lékaři provádět pomocí katetrů operace uvnitř srdce, které nejdou bezpečně provést z důvodu délky a především nepřesnosti klasické práce se skalpely. A pozor. Nejde jen o běžné operace prováděné katetry při operacích žlučníků a podobně. Od  elektromechanických katetrů používaných k nastřelování nových chlopní či zavádění bypassů se CGCI katetrizační metoda liší v tom, že provádí mnoho vypalování chybných žilních spojů uvnitř srdce působících arytmii a to bez uspání pacienta. Srdce se totiž musí hýbat jako normálně, tedy nahoru a dolu a dopředu a dozadu, aby chirurg viděl na 3D obrazovce, co se v něm děje a který spoj musí přerušit. Jde o mnohahodinové operace, protože se musí strefit s absolutní přesností na místa uvnitř běžícího srdce. Podrobnosti se můžete dočíst např. v článku KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE JE VŮDČÍ SVĚTOVOU SKUPINOU V LÉČBĚ SRDEČNÍCH ARYTMIÍBez těchto operací pacientům postižených nebezpečným tichým zabijákem - silnou srdeční arytmií - hrozí náhlá a jistá smrtVedoucí lékař Multifunkčního katetrizačního pracoviště MUDr. Jan Petrů má se svým týmem pro srdeční operace k disposici dva sály disponující výše uvedenými systémy dálkového řízení katetrizačních zákroků a třetí sál využívaný pro implantaci kardiostimulačních a defibrilačních přístrojů, v němž se provádí  převážná většina zákroků v rámci srdeční resynchronizace. A je velmi důležité zmínit, že Centrum provádí u vážně nemocných pacientů důkladné předoperační vyšetření pacienta za pomocí implantace podkožních monitorů, sloužících k dlouhodobé monitoraci poruch srdečního rytmu (Reveal plus a Reveal XT firmy Medtronic). Díky nim  lékař vidí na obrazovce neustálý stav srdce pacienta a může s mnohem větší přesností určit,
jak ho nadále léčit. Zda nejde při kontrole v nemocnici pouze o výkyv v srdečním rytmu z napětí a rozčílení, ale o soustavný jev trvající mnoho měsíců i let ve dne i v noci.
  • Profesor Petr Neužil při operaci
  • Profesor Petr Neužil při operaci           
Naši občané mají to štěstí, že Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce začalo v roce 2007 jako první pracoviště v ČR pod vedením primáře Petra Neužila aplikovat výše popsané CGCI robotizační katetrizační techniky spolu s aplikacemi nejmodernějších zobrazovacích 3D metod srdce. Jde o vysoce specializovanou léčbu srdečních arytmií s prováděním katetrizačních ablací (vypalování) a implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů pro nemocné ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti.
 
A i když již tradičně patří Kardiologické centrum k evropské špičce v oboru léčby poruch srdečního rytmu a léčby chronického srdečního selhání, provádí  rovněž intervenční katetrizační zákroky v rámci léčby akutního infarktu myokardu a chronických forem anginy pectoris, katetrizační uzávěry defektů síňové přepážky a  katetrizační uzávěry ouška levé síně u nemocných ohrožených cévními mozkovými příhodami, které patří rovněž mezi unikátní výkony v rámci ČR.  V rámci léčby akutních stavů v kardiologii se zaměřuje též na léčbu náhlého srdečního selhání a patří mezi první pracoviště v ČR, kde se již aplikovaly dočasné mechanické srdeční podpory u nemocných, kde standardní léčba již selhávala. Unikátním programem je dále péče o dospělé nemocné s vrozenými vadami srdce v rámci celé ČR. A důležité je, že prakticky každý rok něco unikátního je zaváděno. V loňském roce zavedlo centrum například novinku určenou pro katetrizační léčbu ablací (odstranění míst působících v srdci arytmie) u pacientů s poruchou srdečního rytmu - nový laserový katetrizační systém Heart Light X3. Jeho předností je rychlost, přesnost a přímá vizualizace ablačních míst. Specialisté v tomto oboru měli již možnost sledovat použití této novinky prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů. Odbornou záštitu nad touto akcí převzali profesor - primář našeho kardiologického oddělení Petr Neužil a MUDr. Boris Schmidt z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu. 
 
Je proto neuvěřitelné, že zatím naše pojišťovny schvalují proplácení léčby unikátními systémy jen velmi omezeně, přestože je o ně ze strany pacientů velký zájem. U každého pacienta musí například centrum pracně vyjednávat úhrady implantace intrakardiálního kardiostimulátoru zvlášť. Kolika lidem by za čas strávený nad papíry mohl zachránit pan profesor život. Ředitelé pojišťoven i pan ministr zdravotnictví by si měli uvědomit, že polovina populace umírá na srdeční problémy a i oni jsou jen lidé. 

A co je opravdu hodno ocenění, že i přes uplatnění špičkových technologií a 1 800 ošetřených pacientů ročně dbá profesionální tým Neužilova centra na to, aby jeho  oddělení bylo přátelské k vážně nemocným, pacientům, aby kromě vysoce efektivní a nejmodernější léčby v něm nacházeli spokojenost a především lidský přístup. 

Je jen škoda, že i když je centrum podle počtu léčených pacientů jedním z největších center v Evropě, je  prostorově omezeno do rozměry sice příjemné, ale malé budovy Nemocnice Na Homolce. Přitom je u nás málo podobných světových pracovišť, kam by se sjížděli odborníci z celého světa na kongresy jako do kongresového centra Nemocnice Na Homolce, aby jim naši vědci a odborníci představovali na nich své novinky. 

Neužilovo centrum by si zasloužilo mrakodrap jako má např. nemocnice Chicago Hope. Nehledě k tomu, jak by se takovou osobností ČR zviditelnila.

Léčba smrtelně nebezpečných srdečních arytmií se posunula pod vedením profesora Neužila o další stupeň výš. Není proto divu, že je co do počtu těchto výkonů  Nemocnice Na Homolce největším českým a jedním z největších světových pracovišť pro léčbu poruch srdečního rytmu. V loňském roce zde provedli téměř 1800 katetrizačních ablací, zhruba 500 implantací kardioverterů, defibrilátorů a 600 implantací kardiostimulátorů. Ukázku operace profesora Neužila touto špičkovou metodou naleznete v reportáži Mechanické srdce 
 
snímky archiv Nemocnice Na Homolce 
Číst 5002 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %