Křesťanský uprchlík: Islám motivuje vraždit a znásilňovat, dle islámu je správné zabíjet křesťany, židy i ateisty Doporučený

  • úterý, úno 23 2016
  • Napsal(a)  Lukáš Petřík
Salman Hasan, křesťanskýc uprchlík z Iráku Salman Hasan, křesťanskýc uprchlík z Iráku snímek převzat z Parlamentních listů

 "Nechci, aby muslimové zničili vaši zemi jako tu mou," říká  Salman Hasan, uprchlík z Iráku. Varuje před islámem, podle něho se jedná o velmi zlou doktrínu, která motivuje lidi páchat zlé činy, vraždit a znásilňovat. Varuje Čechy, aby si nenechali zničit svou zemi muslimy. Pochází z muslimské šíitské rodiny, ale opustil islám a stal se křesťanem. Muslimové ho za to chtěli zabít, sám byl zajatcem Islámského státu.  Říká, že drtivá většina takzvaných uprchlíků doopravdy uprchlíky nejsou, a jsou nástrojem džihádu a obsazení Evropy muslimy. Sám totiž pracoval a pomáhal v uprchlických táborech a pomáhal skutečným uprchlíkům. Pomáhá nadaci Generace 21 s křesťanskými uprchlíky z Iráku, kteří jsou v ČR. Ti, kdo zabili křesťany v údolí Ninive, ti, kteří je okradli o jejich majetek, znásilnili jejich ženy a ukřižovali jejich děti, byli jejich sousedé, jejich nejlepší přátelé, jejich spolupracovníci – muslimové.

 * Proč jste opustil islám a stal jste se křesťanem?

Narodil jsem se do šíitské muslimské rodiny a celý život do mé konverze ke křesťanství jsem žil jako dobrý muslim. Jednoho dne lékař zjistil, že mám rakovinu kůže, měl jsem i leukémii, velmi špatně jsem viděl, a tak jsem nosil velmi silné brýle. A všechny moje modlitby i modlitby mé rodiny k Alláhovi nepomohly. A když mi doktor řekl, že mi zbývají tři čtyři měsíce života, žádné léčení nepomohlo, tak jeden člověk, který se mnou v Německu studoval, se za mě modlil. Já jsem vlastně ani nechtěl, aby to dělal, protože to byl Němec a pro mě byl každý Němec křesťan. On se za mě pomodlil, ale nic se bezprostředně nestalo. Ale pak jsem se vrátil domů, šel jsem spát a ráno jsem jako obvykle hledal brýle. Ale když jsem otevřel oči – a bez brýlí jsem normálně neviděl – všiml jsem si, že na levé ruce už nemám nádor. Vyskočil jsem z postele, šel jsem do koupelny a byl jsem šokován, když jsem v zrcadle uviděl, že jsem byl úplně uzdraven a že vidím bez brýlí. Byl to Bůh křesťanství, který mě uzdravil, bůh islámu to neudělal. To byl důvod, proč jsem začal hledat Boha křesťanů.

Když jsem řekl muslimům, že mě „haleluja“ uzdravilo – protože to bylo jediné, co jsem si pamatoval z modlitby toho člověka – tak mě vyhodili z mešity a už jsem se tam nemohl nikdy vrátit. Nazývali mě „káfirem“ (nevěřícím – pozn. redakce) a odpadlíkem. Oni chtěli, abych řekl, že mě uzdravil Alláh, ne „haleluja“. Chtěli, abych lhal. To byl začátek toho, že jsem pomalu, ale jistě odešel od islámu. Ale zjevil se mi Bůh křesťanství. Takže to je důvod, proč jsem opustil islám a začal nový život.

*Obáváte se trestu smrti? Za odpadlictví od islámu je dle islámu trest smrti…

Od začátku mi vyhrožovali, že mě zabijí. Mnozí muslimové mě uráželi a plivali mi do obličeje. Když jsme se potkali na ulici, tak mi posunky ukazovali, že bych měl zemřít. Takže se samozřejmě bojíte, protože vám mohou něco udělat. Ale myslíte si, že když jste v Německu, tak vás to může nějak ochránit, nebo si říkáte, že tam to ti lidé neudělají. Ale v mysli tento nepříjemný pocit ohrožení máte.

* Myslíte si, že islám je zlý a špatný jako takový?

Již jako malý chlapec jsem byl učen principům islámu. Musel jsem umět memorovat vše, co jsem se učil, musel jsem to umět recitovat. Většině z toho jsem ale nerozuměl. Protože každý se totéž učil nazpaměť a citoval to v mešitě, doma či při setkání šíitů, tak se mi to zdálo být správné. Toto jsou kupříkladu některé věci, které mě učili: „Křesťané jsou lháři, protože tvrdí, že Ježíš byl ukřižován, ale Korán říká, že ho Alláh vzal do nebe před ukřižováním.“ „Křesťané jsou lháři, protože zfalšovali Bibli. Protože tam není napsáno Mohamedovo jméno.“ „Židé jsou dětmi opic a prasat. A to byl Boží trest nad nimi, protože neposlouchali Boha.“ Též říkali, že je normální znásilnit jakoukoli ženu, protože není muslimka a protože je „káfir“ (nevěřící). Znásilnit ji je pro muslima halal (povolené – pozn. redakce), čili za její znásilnění podle islámu není trest. Ve jménu islámu je normální zabíjet ty lidi, kteří se nechtějí obrátit na islám.

Všechno toto islámské učení jsem ve své mysli považoval za správné, dokud jsem nenašel Boha Bible a On nenašel mne. On mi ukázal Cestu. Proč bych měl mít právo zabíjet kohokoli jiného jenom proto, že není muslim? Proč bych měl mít právo znásilnit jakoukoli ženu jen proto, že není muslimka? Proč bych měl věřit Koránu, který říká, že Ježíš nebyl ukřižován, když Korán byl napsán více než 600 let po Bibli?

Všechno toto dokazuje, že islám není náboženství, nýbrž doktrína Zla, protože učí malého kluka, že zabíjet je normální, že znásilňovat je normální. Nyní vidíme islám v praxi. Nejde jen o Islámský stát. Boko Haram nenazývají lidé pravým jménem, nenazývají je muslimy. Ale to je špatně. Islámský stát je islámský a řídí se podle islámu. Boko Haram jsou muslimové následující učení Koránu. Média se těmto skupinám snaží dát názvy – al-Káida, an-Nusrá a podobně. Ale měli bychom je nazvat pravým jménem – jsou to muslimové následující učení islámu. A dle jejich skutků můžeme poznat, že jsou zlí.

* Někteří obhájci islámu na Západě říkají, že v Bibli také jsou napsány některé špatné věci, že křesťané v minulosti také udělali zlé věci; a obhájci islámu například zmiňují Starý zákon. Co byste odpověděl na tyto argumenty?

Tyto argumenty jsou mylné. Nelze považovat za stejné dvě odlišné věci. Ano, v Bibli je řada pasáží hovořících o zabíjení a ničení, ale tyto hovoří o konkrétní události v určité době pro určitý případ, nemají univerzální platnost do budoucna. Nevidíte, že by Izrael a Židé na někoho útočili. Kdybyste šel zpět do historie, tak založili království a žili v pokoji. Bránili se pouze útokům nepřátel. Až do dnešních dnů se vždy bránili. Zatímco v Koránu jde o platnou doktrínu, která platí i nyní i v budoucnu a pokračuje od doby Mohameda. V Koránu se píše: „Zabíjejte židy“, „zabíjejte křesťany“, „zabíjejte káfiry (nevěřící)“! Mnoho lidí si myslí, že slovo „káfir“ znamená nevěřící ve smyslu „ateista“, ale slovo „káfir“ zahrnuje každého, kdo nevěří v islám. Takže káfirem je křesťan, žid, buddhista či ateista. Jenom proto, že nejste muslimem, jste káfirem, jste nepřítelem. Toto je doktrína islámu.

Pokud jde o křesťanství, tak Ježíš řekl, abychom milovali své nepřátele. Řekl, že pokud budete bojovat mečem, tak mečem sejdete. Ježíš nepovzbuzoval lidi, aby zabíjeli, ale aby odpouštěli a milovali. Proto když kteříkoli křesťané, například křižáci, i když byli reakcí na to, co dělal islám, činili zlo, bylo to v neposlušnosti učení Ježíše Krista. Ale muslimové páchají zlo z poslušnosti k učení Alláha a doktríně Mohameda a jeho hadísům (učení Mohammeda, které se také nazývá tradice. Sunna je Mohammedův život – jak žil to, co je psáno v Koránu. Šaría vychází z Koránu, sunny a hadísu – pozn.red.). Takže v tom je obrovský rozdíl. Pokud křesťané páchají zlo, protiví se vůli Ježíše Krista, Boha. Když zlo činí muslimové, řídí se příkazy islámu. Islám vás učí zabíjet. Křesťanství říká, abyste nezabíjeli.

* Zmínil jste křížové výpravy. Nemají snad křesťané právo na sebeobranu? Primárním účelem křížových výprav bylo osvobodit Svatou zemi, kterou dobyli muslimové a která byla před tím křesťanská. Křižáky pozval byzantský císař, bylo to původně území Byzantské říše… Pokud jsem křižákem, který brání svou rodinu a svůj lid, mohu dle vašeho pohledu zabít toho, kdo chce zabít mě a mou rodinu, můj národ?

Neřekl jsem, že nemáte právo se bránit. Řekl jsem, že křížové výpravy byly reakcí na to, co dělal islám. Víme, že pod jedním chalífou bylo zničeno více než 30 tisíc kostelů a že křesťané byli pod útokem. Celý Blízký východ a celá severní Afrika byly původně křesťanské. Takže křesťané prosili své bratry, aby je chránili a aby jim pomohli. Máme právo na sebeobranu. Ale nemáme doktrínu, která nám přikazuje „jdi a zabíjej“, když lidé neuvěří v naši víru. To je rozdíl mezi islámem a křesťanstvím.

* Český kněz Tomáš Halík řekl, že my křesťané věříme s muslimy ve stejného Boha. Co si o tom myslíte?

S tím nemohu souhlasit. Kdybychom si vzali jen to minimum, co lidé o křesťanské víře vědí, Desatero přikázání… Bůh Desatera říká: „Nezabiješ!“ Zatímco bůh islámu říká: „Zabíjej!“ Bůh Desatera říká: „Nepožádáš ženy bližního svého.“ Bůh Koránu ti dovoluje uzurpovat si, unést a znásilnit ženu jakéhokoli nemuslima, což Mohamed sám praktikoval. Mohamed si dokonce vzal ženu svého adoptivního syna. Bůh Bible stvořil muže a ženu a Ježíš řekl: „Jeden muž, jedna žena.“ Zatímco bůh Koránu dovoluje mít jednu dvě tři čtyři ženy plus konkubíny a otrokyně. Ve válce si můžete vzít sexuálních otrokyň, kolik chcete. Tohle je jakási praktická a etická rovina rozdílů.

V teologické rovině bůh islámu popírá, že Ježíš Kristus je Boží syn. Když budeme číst v Prvním listu sv. Jana čtvrté kapitole od prvního verše až do třetího, tak ten to říká velmi jasně, že ten, kdo vyznává, že Kristus přišel v těle, tedy Bůh se stal člověkem a žil mezi námi, tak má ducha od Boha. A kdokoli to popírá, tak má ducha Antikrista. (Pozn.red. – „Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“ 1Jan 4, 1–3)

Takže je velmi jasné, že Bůh křesťanů a bůh islámu není ten samý. Muslimové sice mají některé rituály, které se možná snaží křesťanství napodobit, a napodobují i mnoho židovských rituálů, ale to neznamená, že vyznávají stejného Boha. Mám speciální studii o Alláhovi. Vzali jméno Alláh, což je v arabštině doslovný překlad pro slovo Elohim, a použili to v Koránu, aby mohli říkat, že jsme stejní. Ale slovo Alláh je v islámu používáno pro jiného boha. Bůh Bible je živý Bůh, bůh islámu je Pánem tohoto světa (pozn. redakce – v křesťanské teologii a v Písmu je Pánem tohoto světa nazýván ďábel), je z ducha Antikrista. (pozn. Fragmentů: Bůh je jen jeden jediný. Různá náboženství ho ale interpretují různě. A Islám ho interpretuje velice, velice chybně, nepochopil naprosto jeho podstatu).

* Co si myslíte o těch křesťanech, kteří obhajují islám a říkají, že to je náboženství míru? Proč to dělají? Jsou někým uváděni v omyl? Jsou to zrádci Krista? Co si myslíte o jejich motivech? Je to naivismus?

Říkáme, že znát svého nepřítele je poloviční výhrou v bitvě. A Bůh Bible říká, že jeho lid zahyne kvůli nedostatku poznání. Hodně křesťanů nezná svou víru. To je tragické. A mnoho křesťanů je spíše jako svět než jako Kristus. Takže... když nevíte, kdo jste, tak je těžké vysvětlit, kdo jsem já. Je zde také po celém světě velká propaganda o islámu, která se mu snaží dát velmi dobrý obraz na veřejnosti a prezentovat ho jako náboženství míru. Lidé na Západě jsou klamáni.

My, křesťané z Iráku, a to nemluvím jenom o sobě, ale o těch, kteří mají a předávají víru již po 1900 let, známe opravdovou tvář islámu. Muslimové křesťany stále pronásledovali a zabíjeli, pronásledují a zabíjejí. Pomalu, ale jistě. Již od doby, co islám přišel. Takže když si někteří lidé stoupnou a řeknou „muslimové jsou normální lidé“, tak s nimi budu souhlasit. Ale řeknu, že islám není jako křesťanství a že muslimové jsou ovlivněni zlým duchem. I když jsou muslimové velice laskaví a přátelští, tak tento duch zla je může ve vteřině obrátit ke špatnostem. Máme důkazy z nedávné historie. Ti, kdo zabili křesťany v údolí Ninive, ti, kdo je okradli o jejich majetek, znásilnili jejich ženy a ukřižovali jejich děti, byli jejich sousedé, jejich nejlepší přátelé, jejich spolupracovníci – muslimové. Mnoho z těchto muslimů zavolalo svým sousedům, křesťanům, kteří utekli, a řekli jim: „Víš, teď bydlím v tvém domě.“ Toto máme zaznamenané.

Takže si myslím, že je naivní, pokud ne přímo zlé, podpořit islám a říkat, že je jako my. Ale křesťané to dělají. Mohu říct, že jsou zaslepeni Pánem tohoto světa (ďáblem – pozn. redakce) a musí se probudit. Pokud se nepoučíme z historie, budeme zničeni. Proto mám touhu jezdit po České republice a učit o tom lidi. Nechci, aby tato země, Česká republika, byla zničena jako moje země, Irák.

* Český prezident Miloš Zeman řekl, že islám je anticivilizace, oponuje muslimské imigraci. Co si myslíte o pozicích českého prezidenta?

Od začátku jsem říkal, že tohoto muže respektuji. Respektuji vašeho prezidenta. Nejen proto, že jsem v České republice. Možná je mnoho lidí, kteří ho nemají rádi, možná říká něco, co každému nesedí, ale v jedné věci má pravdu, a to když říká, že současná migrace je organizovaná invaze. Jenom před několika dny turecký prezident přiznal, že to organizují. Mám prezidenta Zemana rád pro jeho velmi statečná prohlášení. Říká, proč by měl dovolit muslimům přijít do této země, když v Německu útočí na synagogy – 70 let po skončení druhé světové války. Musíme být moudří.

Rozumím mu, když říká, že zde nechce muslimy, protože v islámu není obsažena žádná civilizace. Mnozí nerozumí tomu, co islám chce. Islám prosazuje zničení všech ostatních civilizací a vytvoření své vlastní, jediné, která ovládne celý svět. A svět se bude řídit učením Mohameda a Alláha. Toto učení je velmi nehumánní a hodně brutální. Učení islámu je v rozporu s českou ústavou. Ta říká, že před zákonem jsou si všichni rovni, ale islám říká, že muži jsou nadřazeni ženám a muslimové jsou nadřazeni nemuslimům, káfirům. Takže proč bych měl toto zlo přinášet do vlastního domu, když tomu mohu zabránit? Tudíž postoj prezidenta Zemana je správný.

V islámu je obsažena doktrína „hidžra“, tedy doktrína imigračního džihádu, která funguje již od doby Mohameda. Kalendář islámu, hidžra, začal imigrací. Takže muslimský letopočet nezačíná údajnými zjeveními Mohameda ani narozením Mohameda, ale začíná okamžikem, kdy Mohamed imigroval z Mekky do Mediny. Imigraci praktikovali muslimové od počátku jako způsob invaze a prostředek dobytí a podrobení si území a lidí.

Do mé vlastní země Iráku muslimové přišli jako imigranti, byla to Mohamedova rodina po jeho smrti. O deset let později, když k nám vtrhli arabští muslimové z jihu, Mohamedova rodina pomohla dobýt naše města, protože se naučili naše metody, znali naše cesty a plány a mapy. Takovýto imigrační džihád praktikoval i Mohamed s jinými muslimy. Vyslal je do dnešní Etiopie. Tam také měli šířit islám. Ale Etiopané byli moudří. Řekli jim: „Buďte jako my, jezte jako my a žijte v pokoji. Nenuťte nás být jako vy.“ Hodně z těch muslimských imigrantů opustilo islám a konvertovalo ke křesťanství. Zbytek odešel zpět. Mohamed požadoval ženy těch, kteří konvertovali. Je to napsáno v jeho životopise. 

Vyšlo v Parlamentních listech 

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 217 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %